Конкурс за нова пиеса на Нов български университет

Регламент и жури

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА

 

  1. Нов български университет обявява всяка година конкурс за драматургична творба. Университетът присъжда награда на спечелилия конкурса. Наградата е индивидуална и се състои от диплом и парична сума.

  2. Конкурсът за драматургия си поставя за цел да задълбочи и разшири отношенията между академичната срeда на НБУ и литературата, театъра и сценичните изкуствата като цяло. Наградата трябва да бъде поощрение и подкрепа за мислещите и пишещите за театър.

  3. Право на участие в конкурса имат пълнолетни български и чуждестранни граждани. В конкурса може да се участва само с една творба на година.

  4. Конкурсът е тематичен. Темата за годината се определя от седемчленно жури, излъчено от НБУ.

  5. Приемат се драматургични творби на български език, които не са били публикувани под никаква форма преди предаването им за участие в Конкурса за нова пиеса – нито като цяло, нито в отделни свои части.

  6. Темата на конкурса за съответната година се обявява през април. Крайният срок за предаване на творбите на електронен или хартиен носител е 31 януари на следващата година. Авторските права на участниците върху представените от тях текстове са гарантирани като организаторите се задължават да не публикуват тези текстове преди края на конкурса за съответната година.

  7. Журито номинира най-добрите творби. Публично се обявяват само имената на номинираните.

  8. Техните автори получават правото да участват в творческа Лаборатория за пиеси, която се провежда в НБУ през последната седмица на февруари и се ръководи от специално поканен от НБУ изявен автор в областта на драматургията и театъра. В Лабораторията авторите работят върху представените от тях текстове. Наред с това те се приобщават към живота на университета като участват в съпътстващи инициативи на НБУ от календара на Конкурса (лекции, семинари, дискусии и пр.), свързани с темата му за съответната година.

  9. От текстовете журито избира един, на който присъжда Наградата на НБУ за нова пиеса. Наградата се обявява през последната седмица на март и се връчва от Ректора на НБУ.

  10. НБУ осигурява публикуване на наградената пиеса и нейната сценична реализация от Университетски театър на НБУ, за което между НБУ и автора се сключва договор.

Творбите изпращайте до 31 януари 2017 на електронен или хартиен носител на dramacontest@nbu.bg или гр. София, ул. „Монтевидео“ № 21, Корпус 1, департамент „Театър“ за Конкурс за нова пиеса.

ЖУРИ

 

Проф. Виолета Дечева, д. н Проф. Виолета Дечева е изследовател, преподавател, историк и критик. Следва българска филология в СУ "Св.Кл.Охридски" и театрознание в НАТФИЗ "Кр.Сарафов". През 1994 г. защитава докторска дисертация за концепциите за актьора между 19 и 20 в. в немскоезичното пространство. От 1994 г. е изследовател в Институт за изкуствознание БАН и гост-преподавател в НАТФИЗ (до 2001), както и в няколко Магистърски програми на СУ „Св.Кл.Охридски“ и в Европейска магистърска програма Медии Култура Комуникации на СУ „Кл.Охридски“-Университет „Виадрина”-Франкфурт Одер-Университет-Ница. Гост-професор в Чехия, Германия, Полша и др. Специализация в Freie Universität-Berlin (1998). Доктор по театрознание (Ph.D) и доктор на науките (Sc.D) от БАН. През 2007 г. защитава докторат за режисурата между двете световни войни. От 2011 г. - професор в Институт за изследване на изкуствата – БАН, а от 2012 г. е професор по театрознание в НБУ. Гост-лектор в Германия, Полша, Чехия и др. Международни изследователски проекти като многократен DAAD-стипендиант в Freie Universität-Berlin, Advanced Akademia-CAS, Sofia; RSS-Central European University, Landis&Gyr Stiftung-Schweiz, и др. Член на International Federation for Theatre Research, на International Association of Theatre Critics, на Съюз на журналистите в България и др. Годишни награди за критически текст на САБ. Множество публикации в България, Германия, Полша, Франция, Италия, САЩ, Швейцария и др. Сред книгите, които е издала, са: На фокус Dimiter Gotscheff (2015); Между идеологиите и хедонизма. Театърът в началото на новия век. Част I (2013) и Част II (2014); Към проблема за режисурата. Българският театър между двете световни войни (2006); Актьорът като автор и произведение на изкуството (2003); Авторът и неговият интерпретатор. Драматургията на Дюренмат и сценичната й рецепция в България (2002); Театърът на 90-те (2001) и др.
Гл. ас. д-р Георги Гочев Гл. ас. д-р Георги Гочев е класически филолог, преводач, културолог, университетски преподавател, публицист. Бакалавър (2004) и магистър (2006) по класическа филология в СУ „Св. Кл. Охридски“. Редовен докторант към департамент „Средиземноморски и източни изследвания“ към Нов български университет (2007), където защитава и докторската си дисертация на тема „Щастие и промяна. Разбирането за благополучие в старогръцката литература до епохата на Елинизма“ (2010). Хоноруван лектор по старогръцка литература в СУ „Св. Кл. Охридски“ (2007). Преподавател по старогръцки език и старогръцка литература в НБУ (2007). Щатен асистент (2009) и главен асистент (2011) в департамент „Средиземноморски и източни изследвания“ в НБУ. Един от водещите на общоуниверситетския семинар на НБУ, ръководен от проф. Богдан Богданов. Директор на програма „Класически студии“ в НБУ (2007-2011).Автор на в-к „Дневник“ от 2013 г. Носител на Националната награда „Христо Г. Данов“ за 2016 г. в раздел „Хуманитаристика“ за преводите си на „Държавата“ от Платон и „Поетика“ от Аристотел
Проф. Михаил Неделчев Проф. Михаил Неделчев е учен, литературен историк и теоретик, литературен критик, културолог, есеист и публицист, общественик и политик. Автор е на книги с монографични литературоведски и литературно-исторически изследвания, студии, статии, очерци. Завършва славянска филология и философия в СУ „Св. Кл. Охридски“. Редактор е във в. „Литературен фронт“ и сп. „Родна реч“. 15 години работи в отдел „Литературно наследство“ на издателство „Български писател“. От 1999 до 2010 г. Михаил Неделчев е ръководител на департамент „Нова българистика“ в Нов български университет, а след това продължава да ръководи литературноисторическата школа към департамента. Председател е на Сдружението на български писатели (от 2000 г.). Член е на Настоятелството на фондация „Ресурсен център“. Член е на Съюза на българските журналисти и на Съюза на преводачите в България. Носител е на национална награда за хуманитаристика „Христо Г. Данов“ (2003) за книгата „Размишления по българските работи“. През 2012 г. е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ I степен.
Доц. Пламен Дойнов, д. н. Доц. Пламен Дойнов, д. н. е български поет, драматург, литературен историк. Завършва история и културология в СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по теория и история на литературата с дисертация на тема „Българската поезия през 90-те години: тенденции, тематични кръгове и поетически почерци“ (2007). Един от основателите на департамент „Нова българистика“ на Нов български университет (1994), негов ръководител (от 2012). Работи като заместник-главен редактор и управител на „Литературен вестник“ ООД (1996-1998), директор на Национален студентски дом (1998-2004), асистент и главен асистент в НБУ (2005-2010), редовен доцент в НБУ с хабилитационен труд „Годините на литературата – основания, характеристики, история: 1907, 1956, 1968 като репрезентативни години на българската литература през ХХ век“ (2010). Директор на научноизследователската програма на департамент „Нова българистика“ на НБУ „Литературата на Народна република България“ (1946–1990)”. Дългогодишен редактор в седмичника „Литературен вестник“ (от 1993) и заместник-председател на Сдружението на българските писатели (от 2003). През 90-те години на ХХ век се занимава с литературен театър, а в следващото десетилетие - с драматичен театър. За пиесите си е отличаван с наградите за съвременна българска драматургия „Иван Радоев“ (Плевен, 2001, за пиесата „Къщата на Иван“) и „Аскеер“ (2006, за пиесата „Гласовете на другите“).
Доц. д-р Светла Христова Доц. д-р Светла Христова е преподавател и изследовател на съвременната кинодраматургия. Завършила е магистърска степен по българска филология в СУ „Климент Охридски”, специализирала е кинознание във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов”. Работила е в Студия за игрални филми „Бояна” като скриптър; в ТСО „Българска кинематография” като специалист по филмопроизводство; била е PR на филморазпространителската фирма “Брайт айдиас”. Член е на Съюза на българските филмови дейци. Сценаристка е на документалните филми. Драматургичен консултант на българо-македонската продукция „Вишнева градина” (2010) реж.Гоце Димовски и на сериала „Седем часа разлика” (реж. Магърдич Халваджиян) в подготвителния му период. Преподава кинодраматургия и писане на активен рекламен текст в Нов български университет от 1997 г. Автор на магистърска програма по кинодраматургия (2004 г.). Доктор на НБУ (2008 г.). Свободна докторантура в Института за литература към БАН на тема „Сценарийният сюжет” (Проблеми на практическото обучение по сценарийна техника). Защитава хабилитационния си труд „Киносценарият – написване и пренаписване” в 2011 г. и получава академичната длъжност доцент.
Доц. Снежина Петрова Доц. Снежина Петрова е театрална и филмова актриса и преподавател. Завършва НАТФИЗ ”Кр.Сарафов”, специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър” в експерименталния клас на М. Младенова, Ив. Добчев и Г. Дюлгеров. От 1994 е актриса на свободна практика и участва в репертоарите на ТР „Сфумато“, Театър 199, Държавен Сатиричен театър. Съосновател и изпълнителен директор на сдружение за независими театрални проекти „Легал Арт център”. От 2005 г. е хоноруван преподавател в Нов Български Университет, Театрален департамент. От 2007 г. е щатен преподавател в НБУ, а от 2009 г. е щатна актриса в трупата на Народен театър „Иван Вазов”. От 2012 г. е ръководител на департамент „Театър“ в НБУ. Участва в множество уъркшопи, конференции, презентации и форми на международен обмен. Носител на награди „Икар“, „Аскеер“, „Златна роза“ и награда за най-добра актриса на Фестивала на независимите немски театрални трупи, Щутгарт, Германия.
Проф. д-р Христо Тодоров Проф. Христо Тодоров е философ, културолог, преводач на философски текстове и университетски преподавател. Завършва философия в СУ „Климент Охридски” през 1984 г. с дипломна работа на тема „Проблемът за времето във философията на Мартин Хайдегер“. Доктор по философия с тема на дисертационния труд „Съвременната философска херменевтика в Германия“ (1992). Хоноруван асистент по философия в Техническия университет, София (1984-1986). Асистент по история на философията в СУ „Св. Климент Охридски“ (1986-1995). Доцент по история на философията в СУ „Св. Кл. Охридски“ с хабилитационен труд „Очерци по философия на историята" (1995-2003). Специализации в Тюбинген, Германия (1990-1991) и Бохум, Германия (Хумболтов стипендиант) (1998-2000). Заместник-директор на Института за немски социални и хуманитарни науки Германикум в СУ „Св. Климент Охридски“ (1996-2002). Гост-доцент по философия в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (1995-2001). Гост-професор в Европейския университет Виадрина във Франкфурт на Одер, Германия (2001-2002). Професор по философия в НБУ (2003). Ръководител на департамент „Философия и социология“ в НБУ (2005-2012). Заместник-ректор по качеството, оценяването и акредитацията в НБУ от март 2012 г. до 2016 г. Сред монографиите му са „Работа върху понятията“ (2011) и „Очерци по философия на историята“ (1996).