Конкурс за нова пиеса на Нов български университет

Регламент и жури

 • 2018 - 2019
 •  

  РЕГЛАМЕНТ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

   

  1. Нов български университет обявява всяка година конкурс за драматургична творба. Университетът присъжда награда на спечелилия конкурса. Наградата е индивидуална и се състои от диплом и парична сума.


  2. Конкурсът е израз на обществения ангажимент на университета към сферата на изкуствата. Той си поставя за цел да задълбочи и разшири отношенията между академичната общност на НБУ и литературата, театъра и сценичните изкуствата като цяло. Наградата трябва да бъде поощрение и подкрепа за мислещите и пишещите за театър.


  3. Право на участие в конкурса имат пълнолетни български и чуждестранни граждани. В конкурса може да се участва само с една творба на година, независимо дали самостоятелно или в съавторство. Ако авторът е участвал със своето произведение в друг конкурс, то не трябва да е отличавано в него под никаква форма.


  4. Конкурсът е тематичен. Темата за годината се определя от седемчленното жури, съставено от членове на академичната общност на НБУ.


  5. Състезават се драматургични творби на български език, които не са били публикувани под никаква форма преди предаването им за участие в конкурса – нито като цяло, нито в отделни свои части. Не се приемат творби, вече участвали в предишните издания на конкурса.


  6. Темата на конкурса за съответната година се обявява от журито до края на юли. Крайният срок за предаване на творбите е 15 януари на следващата година. Авторските права на участниците върху представените от тях текстове са гарантирани като организаторите се задължават да не публикуват тези текстове под никаква форма преди приключването на конкурса за съответната година.


  7. Участниците изпращат творбите си в посочения срок на електронната поща на конкурса или в книжен вид по пощата - в прегледен и читаем вид.
  Всеки изпратен драматургичен текст трябва да бъде придружен със синопсис на английски, не по-голям от една страндартна машинописна страница.
  Творби в ръкопис не се разглеждат. Изпратените материали не се връщат. Журито не се задължава с даването на обратна връзка за неселектираните творби.


  8. Конкурсът за нова пиеса се провежда в две фази и по това се различава от всички останали конкурси в страната.


  9. В първата фаза журито номинира най-добрите творби. Публично се обявяват само имената на номинираните, подредени по азбучен ред.
  Номинираните автори получават правото да участват в Лаборатория за писане на пиеси, която се провежда в НБУ през февруари и се ръководи от специално поканен от НБУ изявен автор в областта на драматургията и театъра. В лабораторията авторите работят с водещият Лабораторията върху представените от тях текстове. Наред с това те се приобщават към живота на университета като участват в съпътстващи инициативи на НБУ (лекции, семинари, дискусии и пр.), свързани с темата на конкурса.


  10. Втората фаза на Конкурс за нова пиеса включва оповестяването на наградената пиеса и нейната реализация, а също така и публикуването на пиесите, върху които са работили номинираните в Лабораторията за писане на пиеси. Тъй като номинацията за участие в Лабораторията за писане на пиеси е вече отличие, авторите предоставят единствено за конкретното издание безвъзмездно правото си за отпечатване на издателството на НБУ и получават диплом от Конкурс за нова пиеса.


  11. При избора си журито се придържа към:
  - следване на предложената тема;
  - задълбочен и отговорен поглед към предложената тема с оглед на ценностите на академичната общност на НБУ и гражданското общество;
  - драматургическото майсторство по отношение на композицията и езиковия стил;
  - владеене на драматургичните жанрови особености както в тяхното разширяване и преосмисляне;
  - умело използване на нови драматургични инструменти и изказ при представянето на нов поглед към съвременния свят.


  12. От текстовете, представени в края на Лабораторията, журито избира един, на който присъжда наградата на НБУ за най-добра пиеса. Наградата се обявява в края на февруари или съответно в началото на пролетния семестър и се връчва лично от Ректора на НБУ.
  Журито запазва правото си да трансформира голямата награда в поощрителни награди.


  13. НБУ получава право на първа постановка на наградената пиеса от Университетски театър на НБУ, за което между НБУ и автора се сключва договор.

  Пиесите, придружени от синопсис, моля, изпращайте до 15 януари 2018 на dramacontest@nbu.bg или разпечатани на адрес: гр. София, ул. Монтевидео № 21, корпус I, департaмент Театър, за Конкурс за нова пиеса’2018.

   

   

  Проф. Виолета Дечева, д. н Проф. Виолета Дечева е изследовател, преподавател, историк и критик. Следва българска филология в СУ "Св.Кл.Охридски" и театрознание в НАТФИЗ "Кр.Сарафов". През 1994 г. защитава докторска дисертация за концепциите за актьора между 19 и 20 в. в немскоезичното пространство. От 1994 г. е изследовател в Институт за изкуствознание БАН и гост-преподавател в НАТФИЗ (до 2001), както и в няколко Магистърски програми на СУ „Св.Кл.Охридски“ и в Европейска магистърска програма Медии Култура Комуникации на СУ „Кл.Охридски“-Университет „Виадрина”-Франкфурт Одер-Университет-Ница. Гост-професор в Чехия, Германия, Полша и др. Специализация в Freie Universität-Berlin (1998). Доктор по театрознание (Ph.D) и доктор на науките (Sc.D) от БАН. През 2007 г. защитава докторат за режисурата между двете световни войни. От 2011 г. - професор в Институт за изследване на изкуствата – БАН, а от 2012 г. е професор по театрознание в НБУ. Гост-лектор в Германия, Полша, Чехия и др. Международни изследователски проекти като многократен DAAD-стипендиант в Freie Universität-Berlin, Advanced Akademia-CAS, Sofia; RSS-Central European University, Landis&Gyr Stiftung-Schweiz, и др. Член на International Federation for Theatre Research, на International Association of Theatre Critics, на Съюз на журналистите в България и др. Годишни награди за критически текст на САБ. Множество публикации в България, Германия, Полша, Франция, Италия, САЩ, Швейцария и др. Сред книгите, които е издала, са: На фокус Dimiter Gotscheff (2015); Между идеологиите и хедонизма. Театърът в началото на новия век. Част I (2013) и Част II (2014); Към проблема за режисурата. Българският театър между двете световни войни (2006); Актьорът като автор и произведение на изкуството (2003); Авторът и неговият интерпретатор. Драматургията на Дюренмат и сценичната й рецепция в България (2002); Театърът на 90-те (2001) и др.
  Гл. ас. д-р Георги Гочев Гл. ас. д-р Георги Гочев е класически филолог, преводач, културолог, университетски преподавател, публицист. Бакалавър (2004) и магистър (2006) по класическа филология в СУ „Св. Кл. Охридски“. Редовен докторант към департамент „Средиземноморски и източни изследвания“ към Нов български университет (2007), където защитава и докторската си дисертация на тема „Щастие и промяна. Разбирането за благополучие в старогръцката литература до епохата на Елинизма“ (2010). Хоноруван лектор по старогръцка литература в СУ „Св. Кл. Охридски“ (2007). Преподавател по старогръцки език и старогръцка литература в НБУ (2007). Щатен асистент (2009) и главен асистент (2011) в департамент „Средиземноморски и източни изследвания“ в НБУ. Един от водещите на общоуниверситетския семинар на НБУ, ръководен от проф. Богдан Богданов. Директор на програма „Класически студии“ в НБУ (2007-2011).Автор на в-к „Дневник“ от 2013 г. Носител на Националната награда „Христо Г. Данов“ за 2016 г. в раздел „Хуманитаристика“ за преводите си на „Държавата“ от Платон и „Поетика“ от Аристотел
  Проф. Михаил Неделчев Проф. Михаил Неделчев е учен, литературен историк и теоретик, литературен критик, културолог, есеист и публицист, общественик и политик. Автор е на книги с монографични литературоведски и литературно-исторически изследвания, студии, статии, очерци. Завършва славянска филология и философия в СУ „Св. Кл. Охридски“. Редактор е във в. „Литературен фронт“ и сп. „Родна реч“. 15 години работи в отдел „Литературно наследство“ на издателство „Български писател“. От 1999 до 2010 г. Михаил Неделчев е ръководител на департамент „Нова българистика“ в Нов български университет, а след това продължава да ръководи литературноисторическата школа към департамента. Председател е на Сдружението на български писатели (от 2000 г.). Член е на Настоятелството на фондация „Ресурсен център“. Член е на Съюза на българските журналисти и на Съюза на преводачите в България. Носител е на национална награда за хуманитаристика „Христо Г. Данов“ (2003) за книгата „Размишления по българските работи“. През 2012 г. е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ I степен.
  Доц. Пламен Дойнов, д. н. Доц. Пламен Дойнов, д. н. е български поет, драматург, литературен историк. Завършва история и културология в СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по теория и история на литературата с дисертация на тема „Българската поезия през 90-те години: тенденции, тематични кръгове и поетически почерци“ (2007). Един от основателите на департамент „Нова българистика“ на Нов български университет (1994), негов ръководител (от 2012). Работи като заместник-главен редактор и управител на „Литературен вестник“ ООД (1996-1998), директор на Национален студентски дом (1998-2004), асистент и главен асистент в НБУ (2005-2010), редовен доцент в НБУ с хабилитационен труд „Годините на литературата – основания, характеристики, история: 1907, 1956, 1968 като репрезентативни години на българската литература през ХХ век“ (2010). Директор на научноизследователската програма на департамент „Нова българистика“ на НБУ „Литературата на Народна република България“ (1946–1990)”. Дългогодишен редактор в седмичника „Литературен вестник“ (от 1993) и заместник-председател на Сдружението на българските писатели (от 2003). През 90-те години на ХХ век се занимава с литературен театър, а в следващото десетилетие - с драматичен театър. За пиесите си е отличаван с наградите за съвременна българска драматургия „Иван Радоев“ (Плевен, 2001, за пиесата „Къщата на Иван“) и „Аскеер“ (2006, за пиесата „Гласовете на другите“).
   Проф. д-р Светла Христова Доц. д-р Светла Христова е преподавател и изследовател на съвременната кинодраматургия. Завършила е магистърска степен по българска филология в СУ „Климент Охридски”, специализирала е кинознание във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов”. Работила е в Студия за игрални филми „Бояна” като скриптър; в ТСО „Българска кинематография” като специалист по филмопроизводство; била е PR на филморазпространителската фирма “Брайт айдиас”. Член е на Съюза на българските филмови дейци. Сценаристка е на документалните филми. Драматургичен консултант на българо-македонската продукция „Вишнева градина” (2010) реж.Гоце Димовски и на сериала „Седем часа разлика” (реж. Магърдич Халваджиян) в подготвителния му период. Преподава кинодраматургия и писане на активен рекламен текст в Нов български университет от 1997 г. Автор на магистърска програма по кинодраматургия (2004 г.). Доктор на НБУ (2008 г.). Свободна докторантура в Института за литература към БАН на тема „Сценарийният сюжет” (Проблеми на практическото обучение по сценарийна техника). Защитава хабилитационния си труд „Киносценарият – написване и пренаписване” в 2011 г. и получава академичната длъжност доцент.
  Доц. Снежина Петрова Доц. Снежина Петрова е театрална и филмова актриса и преподавател. Завършва НАТФИЗ ”Кр.Сарафов”, специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър” в експерименталния клас на М. Младенова, Ив. Добчев и Г. Дюлгеров. От 1994 е актриса на свободна практика и участва в репертоарите на ТР „Сфумато“, Театър 199, Държавен Сатиричен театър. Съосновател и изпълнителен директор на сдружение за независими театрални проекти „Легал Арт център”. От 2005 г. е хоноруван преподавател в Нов Български Университет, Театрален департамент. От 2007 г. е щатен преподавател в НБУ, а от 2009 г. е щатна актриса в трупата на Народен театър „Иван Вазов”. От 2012 г. е ръководител на департамент „Театър“ в НБУ. Участва в множество уъркшопи, конференции, презентации и форми на международен обмен. Носител на награди „Икар“, „Аскеер“, „Златна роза“ и награда за най-добра актриса на Фестивала на независимите немски театрални трупи, Щутгарт, Германия.
   Гл. ас. д-р Владимир Маринов  Гл. ас. д-р Владимир Маринов e преподавател и изследовател в полето на старогръцкия и латински език, античната култура, литература и философия. Бакалавър по философия, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, магистър по семиотика, Нов български университет и доктор по антична философия, Нов български университет. Член на Асоциация за развитие на университетското класическо образование (ADUCE, София) и на Southeastern European Association for Ancient Philosophy and Science (SEAAP, Athens). Превеждал е Порфирий, Пещерата на нимфите (София: ‘Библиотека 48’, 2000), 208 с. (превод от старогръцки език) и се очаква преводът му на Аристотел, Никомахова етика (превод от старогръцки език; в процес).