Конкурс за нова пиеса на Нов български университет

Тема

 

СПРАВЕДЛИВОСТТА

 

Идеята за справедливост е един от главните ориентири на човешкото действие и същевременно един от най-светлите идеали, според който се устройват отношенията в човешките общности. Няма човешка общност, която в хода на своето историческо съществуване да не формира някакво разбиране за справедливост. Наред с това едва ли може да се намери малко или много социализиран човек, който да няма чувство за справедливост. Това чувство се обажда у нас с особена сила, когато изпитаме върху себе си несправедливост или когато станем свидетели на несправедливост. Реакциите на несправедливостите са най-непосредственият начин, по който идеята за справедливост определя живота ни.

Понятието „справедливост“ задава общата мяра, спрямо която се оценява стойността на нашите решения, действия и дейности и резултатите от тях. Ето защо тя има място във всички основни сфери на живота и има множество разнообразни проявления. Говорим за морална, правна, икономическа, политическа, образователна и пр. справедливост. Във всички свои проявления справедливостта предполага формулирането и обосноваването на критерии. Тъй като формулирането на критерии за справедливост е една от най-трудните теоретични и практически задачи, съществуват различни разбирания за справедливост, а животът ни е пронизан от спорове и конфликти между тях. Тези конфликти на справедливостта се преживяват от хората и човешките общности по особено интензивен, а понякога и по много болезнен начин.

Имайки предвид важността на справедливостта като общочовешки проблем и силата, с която този проблем вълнува хората днес в България, ние предлагаме темата „Справедливостта“ като тема на първото издание на Конкурса за нова пиеса за 2016 г.