Конкурс за нова пиеса на Нов български университет

Тема

 • Родината (2018)
 • РОДИНАТА 

  Родината, родът, родният дом, родното са думи, които продължават да определят съществена част от идентичността на човека в съвременния свят. Събитията през последните години, както в Европа, така и в света, все по-настойчиво ни карат да се обърнем към преосмислянето на тази част от своята идентичност (лична и колективна), както и на символите, сюжетите, героите, с които я свързваме.

   

  В българската култура представянето на Родината в текстове, визия или музика има дълга и богата традиция. Тя винаги обаче показва как си представяме самите себе си и света, себе си в обществото, в което живеем. Очакваме новите драматургични творби да дадат израз на тази представа, мислейки съвременния свят най-вече от универсална гледна точка, но също и от най-неочаквани перспективи, включително и иронични.

   

  С обявяването на Конкурс за нова пиеса ’2018 на тема Родината следваме идеята на конкурса да се обръщаме към невралгични за нашето общество теми чрез търсенето на нова драматургична, респективно сценична гледна точка към тяхното изразяване.
 • Справедливостта (2017)
 •  

  СПРАВЕДЛИВОСТТА

   

  Идеята за справедливост е един от главните ориентири на човешкото действие и същевременно един от най-светлите идеали, според който се устройват отношенията в човешките общности. Няма човешка общност, която в хода на своето историческо съществуване да не формира някакво разбиране за справедливост. Наред с това едва ли може да се намери малко или много социализиран човек, който да няма чувство за справедливост. Това чувство се обажда у нас с особена сила, когато изпитаме върху себе си несправедливост или когато станем свидетели на несправедливост. Реакциите на несправедливостите са най-непосредственият начин, по който идеята за справедливост определя живота ни.

  Понятието „справедливост“ задава общата мяра, спрямо която се оценява стойността на нашите решения, действия и дейности и резултатите от тях. Ето защо тя има място във всички основни сфери на живота и има множество разнообразни проявления. Говорим за морална, правна, икономическа, политическа, образователна и пр. справедливост. Във всички свои проявления справедливостта предполага формулирането и обосноваването на критерии. Тъй като формулирането на критерии за справедливост е една от най-трудните теоретични и практически задачи, съществуват различни разбирания за справедливост, а животът ни е пронизан от спорове и конфликти между тях. Тези конфликти на справедливостта се преживяват от хората и човешките общности по особено интензивен, а понякога и по много болезнен начин.

  Имайки предвид важността на справедливостта като общочовешки проблем и силата, с която този проблем вълнува хората днес в България, ние предлагаме темата „Справедливостта“ като тема на първото издание на Конкурса за нова пиеса за 2016 г.